CLASSES

KIDS PROGRAMS (Ages 5-12)

IMG_3868

  • KARATE & KOBUDO (Okinawan Weapons)
  • BRAZILIAN JIU-JITSU
  • BRAZILIAN JIU-JITSU

TEEN and ADULT PROGRAMS

  • Brazilian Jiu-Jitsu Fundamentals
  • Brazilian Jiu-Jitsu Advanced
  • No-Gi Grappling
  • Brazilian Jiu-Jitsu Women’s class
  • Self Defense for Women
  • Karate
  • Yoga for Martial Arts